logo

Privacy Policy

Autobedrijf Wierden hecht veel waarde aan de bescherming van uw
 persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie
 geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
 Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met
 persoonsgegevens. Autobedrijf Wierden houdt zich in alle gevallen aan de
 toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening
 Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze
   zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy
   policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke
   minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de
   verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de
   beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor
   uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen
   wijzen en deze respecteren.

Als Autobedrijf Wierden zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw
 persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin,
 vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens
 onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van Klanten of leveranciers

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Autobedrijf Wierden
 verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinde;
 • Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De overeengekomen opdracht;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Autobedrijf Wierden de volgende
 persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • (Zakelijk) Telefoonnummer;
 • (Zakelijk) E-mailadres;
 • Geslacht

Uw persoonsgegevens worden door {Organisatie} opgeslagen ten behoeve van
 bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële
   administratie voor maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees

Persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees worden door Autobedrijf Wierden verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Het inschrijving formulier Nieuwsbrief;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan {Organisatie} de volgende persoonsgegevens
 van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door {Organisatie} opgeslagen ten behoeve van
 bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men aangemeld is.

Verwerking van persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of
 geïnteresseerde.

Persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde worden
 door Autobedrijf Wierden verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje en/of via koppeling op LinkedIn;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Autobedrijf Wierden de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door Autobedrijf Wierden opgeslagen ten behoeve
 van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men gezien wordt als een prospect, stakeholder-
   /lobbycontacten en/of geïnteresseerde.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit
 noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de internetomgeving van het AVG-programma;
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie;
 • Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen
 verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin
 uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.
 Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij
 dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader
 van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij
 medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens
 kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming
 voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan
 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of
 wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Autobedrijf Wierden bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor
 het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om
 persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we
 bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Autobedrijf Wierden van uw gegevens kennis
   kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar
   aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij
   fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van
   persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u
 ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw
 persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook
 heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of
 in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren
 voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.
 Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming
 hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u
 hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden
 wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit
 Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van
 privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan
 contact met ons op!

Contactgegevens

Autobedrijf Wierden
Nijverdalsestraat  81
7642 AC
Wierden
info@autobedrijfwierden.nl